Ważne terminy dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą!


Pamiętaj nieznajomość przepisów nie zwalnia Cię z ich przestrzegania – sprawdź, które obowiązki
sprawozdawcze i zobowiązania podatkowe Ciebie dotyczą.

Podatek dochodowy od osób fizycznych –   PIT
W przypadku podatku dochodowego nie ma obowiązku składania deklaracji, natomiast należy
regulować zaliczki.

 • 7 dnia każdego miesiąca – podatek opłacają  osoby, które wybrały kartę podatkową;
 • 20 dnia każdego miesiąca – w przypadku miesięcznego opłacania składek;
 • 20 dnia miesiąca następującego po kwartale w przypadku kwartalnego rozliczania podatku
  (tj.20 kwietnia, 20 lipca 20 października, 20 stycznia), opłacają przedsiębiorcy, którzy wybrali: zryczałtowany podatek, skalę podatkową, podatek liniowy. 

  Podatek od towarów i usług – VAT
 • VAT 7 – do 25 dnia każdego miesiąca (czynny miesięczny podatnik VAT);
 • VAT 7K – do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale (tj.20 kwietnia, 20 lipca,
  20 października, 20 stycznia) – czynny kwartalny podatnik VAT;
 • VAT UE do 25 dnia za miesiąc poprzedni (w wersji elektronicznej) składa
  czynny podatnik VAT, który dokonuje transakcji z kontrahentami zagranicznymi w obrębie
  państw członkowskich;
 • VAT 9M – do 25 dnia miesiąca, składają przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT (limit 200.000 zł), którzy zakupili usługi od zagranicznych
  kontrahentów z krajów UE;
 • VAT 8 – do 25 dnia miesiąca, składają przedsiębiorcy którzy korzystają ze zwolnienia do VAT, po dokonaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 • JPK_V – do 25 dnia każdego miesiąca wszyscy czynni podatnicy VAT.

 Składki na ubezpieczenie – ZUS

 • 10 dnia każdego miesiąca należy zapłacić składki za miesiąc poprzedni, za przedsiębiorcę, który nie zatrudnia pracowników.
 • 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki oraz składa deklaracje, za miesiąc poprzedni, za pracowników i przedsiębiorcę zatrudniającego pracowników. 

  Zeznanie roczne:
  Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym:
 • PIT 16A – osoby rozliczające się na karcie podatkowej. 

  Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym:
 • PIT 28 – przedsiębiorcy, którzy wybrali zryczałtowany podatek.
   
  Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym:
 • PIT-36 – skala podatkowa.
 • PIT-36L – podatek liniowy.
 • PIT-37 – umowy o pracę, zlecenie, dzieło.
 • PIT-38 – prywatnie zbycie papierów wartościowych lub udziałów w spółkach.
 • PIT-39 – prywatnie zbycie nieruchomości. 

  Jeśli w zeznaniu rocznym wyszła niedopłata podatku, należy go w ostatecznym terminie
  złożenia zeznania rocznego – zapłacić do Urzędu Skarbowego.

  Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników muszą dodatkowo złożyć:
 • PIT-11 – informacja o dochodach  pracownika – do 31 stycznia za rok poprzedni (wyłącznie elektronicznie do US). 
  Pracownikom należy wydać je do końca lutego.
 • PIT-4R – roczna deklaracja o pobranych zaliczka za pracowników – do 31 stycznia.
 • PIT-8AR – roczna deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym – do 31 stycznia.
Previous Post
Newer Post