KONSPEKT WEBINARU
Najważniejsze obowiązki przedsiębiorcy – prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

Data:
Godzina:
Czas trwania: ok 30 min + czas na pytania uczestników
Temat: Kalendarz podatkowy przedsiębiorcy – prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą
Rodzaj: Wykład
Materiał: Prezentacja

Etap 1: Komunikat do uczestników – czy łącze jest sprawne (czy widać i słychać)?
Etap 2: Przedstawienie się oraz krótka informacja o temacie spotkania
Etap 3: Przedstawienie tematyki prezentacji
Etap 4: Czas na pytania
Etap 5: Zakończenie spotkania + zostawienie danych kontaktowych

Zakres prezentacji:
Kalendarz podatkowy przedsiębiorcy – prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do składania określonych deklaracji oraz  regulowania zobowiązań wobec urzędów.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze terminy i deklaracje podatkowe, szczególnie przydatne jeśli samodzielnie prowadzimy
księgowość. 

Podatek dochodowy od osób fizycznych –  PIT

(W przypadku podatku dochodowego nie ma obowiązku składania deklaracji, natomiast należy regulować zaliczki).

Do 7 dnia każdego miesiąca – podatek opłacają osoby, które wybrały kartę podatkową.

Do 20 dnia każdego miesiąca – w przypadku  miesięcznego opłacania składek.

Do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale w przypadku kwartalnego rozliczania podatku (tj. 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października, 20 stycznia), opłacają przedsiębiorcy, którzy wybrali:

 • zryczałtowany podatek,
 • skalę podatkową,
 • podatek liniowy.
Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, mają prawo, a nie obowiązek, płacić zaliczki dopiero po przekroczeniu 1000 zł podatku.

Podatek od towarów i usług – VAT

JPK V 7 – do 25 dnia każdego miesiąca (czynny miesięczny podatnik VAT). 

JPK V7K – do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale (tj. 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października, 20 stycznia) – czynny  kwartalny podatnik VAT. 

Czynny podatnik VAT – to osoba, która zarejestrowała się do podatku VAT na formularzu VAT-R.

Jeśli z deklaracji wynika kwota do zapłaty, należy ją uregulować w ostatecznym terminie złożenia deklaracji.

VAT UE – do 25 dnia za miesiąc poprzedni (w  wersji elektronicznej) składa czynny podatnik VAT, który dokonuje transakcji z kontrahentami zagranicznymi w obrębie państw członkowskich.

VAT 9M – do 25 dnia miesiąca, składają przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia  podmiotowego z VAT (limit 200.000 zł),  którzy zakupili usługi od zagranicznych
kontrahentów z krajów UE. 

VAT 8 – do 25 dnia miesiąca, składają  przedsiębiorcy którzy korzystają ze zwolnienia z VAT, po dokonaniu  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
(limit nabycia towarów do którego nie trzeba składać deklaracji to 50.000 zł). 

Składki na ubezpieczenie – ZUS

Do 15. dnia następnego miesiąca – płatnicy posiadający osobowość prawną, m.in.: spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia itp.

Do 20. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy składek, a więc płatnicy opłacający wyłącznie składki na własne ubezpieczenia (np. wspólnicy spółek), przedsiębiorcy i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które zatrudniają innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (tj. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).

Zeznanie roczne:

Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym:

PIT 16A – osoby rozliczające się na karcie podatkowej

PIT 28 – przedsiębiorcy, którzy wybrali zryczałtowany podatek.

PIT-36 – skala podatkowa. 


PIT-36L – podatek liniowy. 


PIT-37 – umowy o pracę, zlecenie, dzieło. 


PIT-38 – prywatnie zbycie papierów  wartościowych lub udziałów w spółkach. 


PIT-39 – prywatnie zbycie nieruchomości. 

Jeśli w zeznaniu rocznym wyszła niedopłata podatku, należy go (w ostatecznym terminie złożenia zeznania rocznego) zapłacić
do Urzędu Skarbowego.

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników muszą dodatkowo złożyć:
 
PIT-11 – informacja o dochodach pracownika – do 31 stycznia za rok  poprzedni(wyłącznie elektronicznie do US). Pracownikom
należy wydać je do końca lutego.

PIT-4R – roczna deklaracja o pobranych  zaliczka za pracowników – do 31 stycznia.
PIT-8AR – roczna deklaracja o  zryczałtowanym podatku dochodowym – do 31 stycznia.

Ponadto należy zwrócić uwagę, czy przedsiębiorca nie jest zobowiązany do składania dodatkowych sprawozdań –
należy zapoznać się ze szczegółami i limitami. Najlepiej udać się do specjalisty w tym zakresie.

IFT-2R – (podatek u źródła) do 30 kwietnia

W skrócie deklaracje składają przedsiębiorcy, którzy korzystają z możliwości umieszczania reklam np. na portalu Facebook.

Intrastat – (przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw)

Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego będzie dotyczyć. 

Intrastat to system, który umożliwia zbieranie informacji i ustalanie stanu transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Do przekazywania  informacji zobowiązane są osoby fizyczne i prawne, które są czynnymi podatnikami VAT i dokonują wymiany towarów z innymi państwami Europy oraz przekroczyli progi. Progi te ogłaszane są przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dany rok podatkowy.

Opłata środowiskowa – termin do 31 marca

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność mającą wpływ na środowisko, są zobowiązani do składania sprawozdania i
wnoszenia opłaty. 

Działalność podlega opłacie środowiskowej, jeśli powoduje:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza np.: z kotłowni z procesów technologicznych, np.: malowanie,
  lakierowanie,  spawanie, wędzenie itp.
 • ze spalania paliw w silnikach spalinowych,
 • z przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw) z chowu lub hodowli drobiu emisję gazów cieplarnianych w
  ramach przydzielonych uprawnień
 • składowanie odpadów.


  DSF-1 –  Danina solidarnościowa 

  Do zapłaty daniny solidarnościowej zobowiązane są osoby fizyczne zarabiające powyżej 1 000 000 zł oraz prowadzących
  działalność gospodarczą rozliczające się  według skali podatkowej lub metodą liniową. Podatek wynosi  4% od kwoty powyżej
  miliona złotych. Celem wprowadzenia daniny solidarnościowej jest wsparcie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
  Niepełnosprawnych.